REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“Orice merge cu sos Olympia 2+1 gratis”

Art.1      Organizatorul Campaniei Promoționale

1.1.      Campania promoțională “Orice merge cu sos Olympia 2+1 gratis” („Campania Promoțională”) este organizata de MARATHON DISTRIBUTION GROUP SRL, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr.1, bl. G3, sc.1, ap.260, cu punct de lucru şi adresă aleasă pentru corespondentă în comuna Afumaţi, şos. Bucureşti – Urziceni, nr. 89, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub nr. J40/14087/1991, având cod fiscal RO 3379619, denumit in continuare Organizator

1.2.      Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania, urmând a fi disponibil pe site-ul www.marathon.com.ro la sectiunea Regulament „Orice merge cu Sos Olympia” – Marathon Distribution Group pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3.      Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art.2      Denumire. Durata. Locul desfășurării

2.1.      Campania promoțională poartă denumirea “Orice merge cu sos Olympia 2+1 gratis”.

2.2.      Campania promoțională se desfășoară în perioada 20.07.2021 00:00 – 31.08.2021 23:59 2021, în locațiile participante conform Anexei 1, accesibila aici: https://marathon.com.ro/ro/participanti-promo-orice-merge-cu-sos-olympia-21

2.3.      Promoția este valabila numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoționala.

Art.3    Produse participante la Campania Promoțională. Mecanism.

3.1.      Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă produsele comercializate de către Marathon Distribution Group SRL (denumite în continuare în mod individual “Produsul Campaniei Promoționale” şi în mod colectiv “Produsele Campaniei Promoționale”), prin intermediul locațiilor participante descrise în Anexa 1, în condițiile menționate în prezentul Regulament.

3.2.      Promoția este valabilă pentru comenzi care conțin minimum 2 produse din următoarele: Olympia Sweet Chilli 250 grame , Olympia Teriyaki 250 grame, Olympia Gusturoi 250 grame, Olympia Barbecue 250 grame, Olympia Samourai 250 grame.

3.3.      Pentru achiziția oricăror 2 produse din gama de 5 prezentată mai sus, se va acorda gratis un produs Olympia Gusturoi.

3.4.      Promoția este valabilă pentru orice combinație de produse, iar produsul oferit gratuit va fi in mod exclusiv doar produsul Olympia Gusturoi. Consumatorul are libertatea totală de selecție, iar prețul achitat va fi pentru cele 2 produse alese de consumator.

3.14.  În cazul unui retur pentru produse ce participă la promoția “Orice merge cu sos Olympia 2+1 gratis”, trebuie returnate inclusiv sosurile oferite gratis.

Art.4    Dreptul și condițiile de participare

4.1.      Promoția se adresează oricărui consumator de pe teritoriul României, care face achiziții de produse Olympia în oricare din magazinele participante, prezente in Anexa 1.

4.2.      Nu au dreptul să participe la prezenta Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile, fundațiile, organizațiile non-profit sau orice alte forme de organizare similare care fac parte din lista magazinelor participante prezentată în Anexa 1, precum și angajatii Organizatorului.

Art.5    Protecția datelor cu caracter personal

5.1.      Participarea la Campania Promoțională nu implică nicio prelucrare de date cu caracter personal din partea Organizatorului.

5.2.      Organizatorul nu-și asumă nicio răspundere în privința oricăror eventuale prelucrări de date cu caracter personal de către magazinele participante și nu condiționează participarea consumatorilor la această Campanie Promoțională de vreo prelucrare de date.

5.3.      Participarea consumatorilor nu este și nu va fi restricționată în vreun fel.

Art.6    Litigii

6.1.      În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Daca acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art. 7   Forța majoră

7.1.      Forța Majoră este evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, intervenit dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament, care nu poate fi controlat de către Organizator și care îl împiedică pe acesta să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Regulament.

7.2.      Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial desfășurarea Campaniei conform Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083C. civ.

7.3.      Organizatorul nu își asumă în niciun fel obligația de a prelungi Campania cu o perioadă corespunzătoare duratei evenimentului de forță majoră, nici de a modifica orarul de desfășurare ca urmare a apariției unui eveniment de forță majoră.

7.4.      Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfășurarea Campaniei, pentru motive independente de voința sa sau în cazul în care intervin evenimente care ar îngreuna semnificativ derularea în condiții optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei.

Art.8    Dispoziții finale

8.1.      Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare.

8.2.      Organizatorul şi participanții sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promoție, consumatorii sunt obligați să respecte prevederile prezentului Regulament.

8.3.      Orice contestație având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată în scris şi depusă la adresa Marathon Distribution Group SRL, comuna Afumaţi, şos. Bucureşti – Urziceni, nr. 53A, jud. Ilfov sau la următoarea adresă de email: marius.poteras@marathon.com.ro.

8.4.      Toate prevederile referitoare la fraudă, sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

8.5.      În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda derularea promoției în locațiile identificate şi de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

8.6.         Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.marathon.com.ro la Secțiunea Promotii.